Sử dụng tắm trắng MIRI 1 tuần mấy lần?

Đối với tắm trắng MIRI thì 1 tuần sử dụng một lần là hiệu quả nhất.

Remind 03